Besiktning inför försäljning

De besiktningar av villor för säljare som vanligen erbjuds på marknaden i dag, har som utgångspunkt att du som säljare besiktigar ditt hus innan det läggs ut tillförsäljning och att köparen sedan övertar besiktningen, ofta tecknas också en dolda fel-försäkring till säljaren i samband med besiktningen.  

Med detta förfarande följer en del nackdelar, främst risken att den utförda besiktningen juridiskt inte anses tillfullo uppfylla köparens undersökningsplikt då besiktningens objektivitet juridiskt kan ifrågasättas, då köparen enligt svensk lag är den part som har undersökningsplikt och att köparen inte är beställare av tjänsten i första ledet. En annan nackdel är att dolda fel-försäkringen kan inleda säljaren och köparen i falsk trygghet. Om försäkringsbolaget för dolda fel-försäkringen avslår begäran för dolt fel i fastigheten betyder det inte per automatik att säljaren inte är ansvarig för det från köparen påpekade felet. Ett avslag från en dolda fel-försäkring betyder endast att felet inte uppfyller försäkringsbolagets kriterier för dolt fel enligt dennes avtal, säljaren kan således ändå via domstol bli erlagd att betala ersättning för dolt fel i fastigheten. Det är därför viktigt för säljaren att noggrant läsa igenom och förstå det avtal som tecknas med försäkringsbolaget i samband med tecknandet av en dolda fel-försäkring. 


Säljarbesiktning enligt vår modell

Vi utför besiktningar till säljare inför försäljning, dock med ett annorlunda syfte mot de förbesiktningar som vanligen finns tillgängliga på marknaden. Besiktningen utförs på exakt det sätt som en besiktning hade utförts till en eventuell köpare. syftet med vår modell av förbesiktning är främst att du som funderar på att sälja ditt hus skall få opartisk information om skicket på ditt hus så att du kan förbereda och ta höjd för de påpekande och förhandlingar som en framtida köpare kan tänkas ha eller framföra. 

Även om huvudsyftet med besiktningen inte är att ligga till grund som underlag för dolda fel-försäkring, är detta ändå möjligt om du som säljare känner att du vill teckna en sådan, då kan den besiktningsrapport du erhåller när besiktningen av huset är klar ligga som grund för tecknandet av en dolda fel-försäkring. tänk dock på vikten av att läsa igenom avtalet och villkoren från försäkringsbolaget. 

Det är alltid bäst för köparen att utföra en egen besiktning med en av dem utvald oberoende besiktningsman, men om köparen trotts detta önskar att överta besiktningen som är utförd till dig som säljare är detta möjligt, dock krävs det att besiktningsmannen tillsammans med köparen utför en genomgång av besiktningen på platts innan besiktningsrapporten skrivs över till köparen.