Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning vid köp av villa/hus

Enligt svensk lag är alla köpare av en fastighet skyldiga att undersöka fastigheten innan köpeavtalet genomförs. Köparens undersökningsplikt är mer långtgående än vad de flesta tror. I korthet kan man säga att alla fel/brister i en fastighet som på något sätt är synliga eller fel/brister som köparen med fog kan anta finnas dolda i husets konstruktioner ingår i köparens undersökningsplikt.

 ”med fog kan antas finnas” Betyder köparen är skyldig att känna till vilka fel, brister och skador som eventuellt kan uppkomma eller som kan finnas dolda i husets konstruktioner utifrån byggteknisk historik om konstruktioner som har risk för att skador kan eller har uppstått i husets konstruktioner (så kallade riskkonstruktioner). Köparen av ett hus har alltså förutom skyldighet att undersöka om synliga fel och brister som finns i huset också ansvaret för känna till och förstå historiska byggtekniska konstruktioner och vilken påverkan på huset dessa kan ha. Fel som inte är synliga och är förknippad med någon form av riskkonstruktion kan således inte lastas säljaren genom att åberopa dolt fel i huset. Om du känner att det känns svårt och osäkert att utföra sin undersökningsplikt hjälper vi dig gärna.


Överlåtelsebesiktningens utförande

Besiktningen är en byggteknisk okulär besiktning där samtliga tillgängliga ytor undersöks noggrant samt att kända riskkonstruktioner noteras.

Vårt mål med besiktningen förutom att notera de fel, brister och eventuella riskkonstruktioner som finns i huset är att du som köpare skall få den information och kunskap som krävs för att du skall kunna fatta ett så välunderbyggt beslut som möjligt utifrån de krav och förväntningar du har på huset.

Under besiktningen kommer du som köpare följa med besiktningsmannen när besiktningen utförs och besiktningsmannen kommer löpande under besiktningen beskriva och förklara det som noteras, samt vad noteringarna innebär. Du kommer alltså under själva besiktningen ha gott om tid att ställa frågor och be om ytterligare förklaringar.

När besiktningen är färdig utfärdar besiktningsmannen ett besiktningsutlåtande som köparen tillhandahåller senast tre arbetsdagar efter besiktningen. 

I besiktningsutlåtandet finns de noteringar som gjorts under besiktningen samt en riskanalys som beskriver noteringarnas byggtekniska risker, i utlåtandet finns också noterat om besiktningsmannen föreslår någon form av vidare teknisk utredning. Efter besiktningen och efter det att köparen mottagit besiktningsrapporten kommer besiktningsmannen finnas tillgänglig för vidare konsultering via telefon eller e-post.

Ingrepp i fastighetens konstruktion kan utföras om de inte påverkar säljarens 10 åriga ansvar för dolda fel. Dock kan inte ingrepp i konstruktionerna   göras utan ägarens tillstånd.