Besiktning i samband med renovering eller nyproduktion av badrum/våtutrymme

I renoverade badrum och andra våtutrymmen är det mycket vanligt med felaktigt utförande, särskilt om renoveringen är utförd i äldre hus. 

Felaktigheter i monteringen/utförandet av våtutrymmena i äldre hus uppkommer ofta på grund av att befintliga rörgenomföringar i väggar och golv samt golvbrunnar är monterade innan nu gällande branschregler tagits i bruk, och att dessa inte flyttas i samband med att våtutrymmena renoveras. 

För att förhindra felaktigt utförande i ditt våtrum kan du beställa en besiktning av våtrumsentreprenaden innan tätskiktet monteras, genom att besiktiga innan tätskiktet monteras är möjligheten att rättatill eventuella fel mycket lättare än om besiktningen sker efter det att tätskiktet är monterat. 

Du kan även välja att besiktiga våtutrymmet innan renoveringen påbörjas, då får du som beställare kunskap om vad som behöver göras i våtutrymmet för att detta efter renoveringen skall uppfylla gällande branschregler och för att du skall få ett fullgott försäkringsskydd för våtutrymmet.